Beam Talks Magazine

Different but Spectacular !

Beam Talks Magazine ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว โดยเนื้อหาประกอบด้วยตัวอย่างการใช้ชีวิตอิสระและการประกอบอาชีพที่หลากหลายของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เราตั้งใจถอดบทเรียนศึกษากระบวนการช่วยเหลือพัฒนา ทั้งความร่วมมือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อนำเสนอให้เห็นเส้นทางที่มาทั้งความสำเร็จและการเผชิญความท้าทาย มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ครอบครัวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และยังเป็นการรวบรวมชุดฐานข้อมูล บุคคล สถาบัน องค์กร เครือข่ายการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นชุดข้อมูลทางเลือกแนวทางบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลของท่านให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

บรรณาธิการบริหาร  นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
ติดต่อ Beam Talks Magazine

 

“ในความแตกต่าง ทุกคนมีแสงสว่างของตัวเอง”

Different but Spectacular !!

 

People+ ๐ บทสัมภาษณ์หรือเรื่องราวของชุมชน บุคคลแวดล้อม และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึก การเผชิญอุปสรรค เพื่อเป็นบทเรียน แรงบันดาลใจแก่ครอบครัวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

Beaming Story ๐ จัดแสดงผลงานของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบต่างๆ พร้อมเบื้องหลังของผลงานเพื่อให้เห็นพัฒนาการ จากการมองเห็นศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน เผชิญความท้าทายต่างๆ จนกลายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ หรือช่วยเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะ

Learning Space ๐ เสาะหา รวบรวมพื้นที่สำหรับ เรียนรู้ ค้นหา ส่งเสริม และบ่มเพาะศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นตัวอย่างและฐานข้อมูลทางเลือกแก่ครอบครัว

Community ๐ ตัวอย่างการทำงานของกลุ่มคนต่างๆ ทั้งโรงเรียน เครือข่ายครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ที่เกื้อหนุนสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบต่างๆ

Midnight Beam ๐ ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตอันหลากหลายของคนพิเศษทั่วโลก

Shopping @SPZ ๐ รวบรวมผลงานผลิตภัณฑ์จากฝีมือของบุคคลพิเศษและครอบครัว


Beam Talks คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุน (มกราคม-สิงหาคม 2561) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ